EN | "pull-right">EN | O projektu | Literatura | VŠB-TUO
O projektu

Multimediální texty předmětu Bakalářská fyzika pro HGF

Multimediální texty předmětu Bakalářská fyzika pro HGF vznikly za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt č. 145/2014 a projekt č. 160/2015).

Předmět Bakalářská fyzika je pokračováním předmětu Základy fyziky a navazuje na něj předmět Vybrané kapitoly z fyziky. Bakalářská fyzika poskytuje ucelený přehled o základních fyzikálních zákonitostech a základních poznatcích z fyziky potřebných při studiu technické vysoké školy a při aplikacích fyziky v praxi. Zabývá se klasifikací mechanických pohybů, jejich matematickým popisem i fyzikálními příčinami, postupně pohybem hmotného bodu - soustavy hmotných bodů – tuhých těles a pohybem tekutin. Dalšími významnými tématy studia jsou základy termodynamiky, základní poznatky o fyzikálních polích, zejména o gravitačním a elektromagnetickém poli, o mechanickém i elektromagnetickém kmitání a vlnění, o geometrické a vlnové optice. V rámci tohoto předmětu studenti absolvují v kontextu s přednáškami a teoretickými cvičeními laboratorní cvičení. Fyzikální experiment a fyzikální jsou nedílnou součástí výuky fyziky.

Cílem předmětu Fyzikální měření je seznámit studenty s fyzikálními jevy a ději, se způsoby a metodami měření fyzikálních veličin a rovněž s metodikou vyhodnocování výsledků měření. Základní zkušenosti, vědomosti a dovednosti získávané při praktické práci v laboratoři v přímém kontaktu s měřicími přístroji a pomůckami nelze nahradit jakoukoliv formou teoretického studia. Protože je tato forma studia po materiálně technické stránce náročná, je zapotřebí přistupovat k realizaci koncepce výuky efektivně a moderně.

Předmětný projekt se zabývá tvorbou multimediálních studijních materiálů pro fyzikální vzdělávání studentů, kteří ke své odborné profilaci potřebují nutně znát principy fyzikálních dějů a na základě jejich pochopení získat fyzikální vysokoškolské vědomosti a dovednosti odpovídající bakalářské úrovni. Vzdělávání prostřednictvím pomocí experimentálních demonstrací a laboratorních cvičení (frontálních i cyklických) umožňuje praktickou verifikaci, doplnění a rozšíření teoretických znalostí získaných na přednáškách a při průběžném studiu doporučené odborné literatury.

Poděkování za cenné konzultace a odborné připomínky k textové a obrazové části patří: doc. RNDr. Mileně Kušnerové, Ph.D., doc. Ing. Janu Valíčkovi, Ph.D., doc. Ing. Miroslavu Müllerovi, Ph.D., RNDr. Peteru Šoltésovi, doc. Ing. Antonu Pandovi, Ph.D. a Ing. Lukáši Golovi. Za využití animované grafiky děkuji rovněž PaedDr. Jozefu Beňuškovi, PhD.

Řešitel: Ing. Marta Harničárová, PhD.