VŠB-TU Ostrava

Doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D.

Místo narození:

Olomouc, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Praxe:

Vědecko-výzkumná činnost:

V oblasti aplikované fyziky: zvýšení účinnosti technologických procesů zejména ve vztahu k modulacím vodního toku a jeho dezintegrační působení na materiál; studium mechanických a tepelných vlastností stavebních a konstrukčních materiálů. V oblasti metodické fyziky: aplikace obecné fyziky ve výuce, fyzikální experimenty, tvorba fyzikálně studijních materiálů.

Publikační činnost:

Je autorem a spoluautorem asi 200 odborných prací, tj. časopiseckých publikací národních i mezinárodních, příspěvků ve sbornících vědeckých konferencí, výzkumných zpráv, skript a fyzikálně metodických materiálů, vedla 20 diplomových prací. Byla oceněna jako člen kolektivu Hlavní cenou Siemens za výzkum v roce 2007. Podala jako první původce v roce 2008 přihlášku vynálezu a užitného vzoru (v roce 2009 byl užitný vzor zapsán na ÚPV ČR); v roce 2010 přihlášku vynálezu a užitného vzoru; v roce 2011 dva funkční vzorky. Jako člen kolektivu původců podala návrh softwaru v roce 2009 a dva návrhy softwaru v roce 2011.

Práce na grantových projektech:

Členství ve vědeckých společnostech:

1984 – dosud Jednota českých matematiků a fyziků, člen výboru ostravské pobočky JČMF

Publikační činnost:

Seznam publikací (.pdf)